अशक्त मतदाताले एकाघरको सदस्य वा मतदान अधिकृतको सहयोगले मतदान गर्न पाउने 

समान समाचार