सरकारी लेखा प्रणालीमा ‘रियल टाइम’ एकीकरण

नेपालको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीमा ‘रियल टाइम’ एकीकरण गरिएको छ।

समान समाचार